Disclaimer
Uitsluiting aansprakelijkheid:
Alhoewel wij ernaar streven dat de informatie op onze website zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, zijn wij niet aansprakelijk voor problemen die ontstaan door het gebruik van
deze website en/of daaraan verbonden externe sites.
ANTARTICSD kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die ontstaan door onjuistheden, onvolledigheid en/of onnauwkeurigheid van de informatie op deze website.  In
geen enkel geval is ANTARTICSD aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website.
Ook is ANTARTICSD  niet aansprakelijk voor mogelijke virussen op de website, al zullen wij alles in het werk stellen om mogelijke verspreiding van virussen te voorkomen.
ANTARTICSD kan de informatie op deze website herzien zonder verdere aankondiging.
Op deze aansprakelijkheidsbeperking alsmede alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de informatie op deze website is Nederlands recht van
toepassing.  Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van
deze website komen toe aan DSHT .
Het is niet toegestaan de informatie van deze website op welke wijze dan ook door te geven, te vermenigvuldigen of te publiceren zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van ANTARTICSD.
Copyright 2014 by "DSHT"    All Rights reserved